Birimler

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Şef
Bedrettin EGEMAN

E-Posta: stratejikplanlama
Telefon: [0372] 291 11 53

Faks:     [0372] 257 40 24

Görevlerimiz:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Stratejik Planlama Birimimizin görevleri;

 1- Stratejik yönetim ve planlama (madde 6)

 •  İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
 • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

 

 2- Performans ve kalite ölçütleri geliştirme (madde 7)

 •  İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve  performansla ilgili bilgi ve verileri   toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

 3- Yönetim bilgi sistemi (madde 8)

 •  Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin