Birimler

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Şube Müdürü
Nurcan KARA


E-Posta   :    butce
Telefon    :   [0372]   291 12 86

Faks        :   [0372]   257 40 24
        

Görevlerimiz:
( Strateji Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe istinaden )

 1. İdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak
 2. Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlamak
 3. Harcama Birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgelerine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak
 4. Birim Performans Programını hazırlamak
 5. Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı finansman programı hazırlamak
 6. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak
 7. İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, Bütçe gelir tahminlerine göre gerçekleşmeleri izlemek, gelir tahakkuklarının takip işlemlerini yürütmek
 8. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
 9. Bütçe uygulama sonuçları raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği arttırıcı tedbirler üretmek
 10. İdari faaliyet raporunun hazırlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak
 11. Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin